Izvršitelji smo začeli s svojo dejavnostjo v letu 2000, ko nam je Ministrstvo za pravosodje dodelilo koncesije za opravljanje neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja. To pomeni, da opravljamo prisilno izvršitev sodnih odločb, odločb izdanih v upravnem postopku ali v postopku za prekrške in prisilno izvršitev notarskega zapisa (z namenom poplačila denarnih in nedenarnih terjatev).

Za poplačilo upnikove denarne terjatve smo izvršitelji pooblaščeni za opravo rubeža dolžnikovega premičnega premoženja ter prodajo zarubljenih stvari na podlagi sklepa sodišča ali drugega državnega organa.

Na podlagi sklepa ali odredbe sodišča opravljamo tudi izvršbe nedenarnih terjatev, kot so dopustitve, opustitve določenih dejanj, izpraznitve in izročitve nepremičnine upniku.

Službo izvršitelja opravljamo kot uradne osebe, način dela predpisujeta Zakon o izvršbi in zavarovanju in Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja. Plačilo izvršitelja je določeno v Pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom.

Izvršitelji smo združeni v Zbornico izvršiteljev Slovenije s sedežem v Ljubljani. V skladu z zadnjo novelo ZIZ-a je potrebno izvršitelja predlagati že v predlogu za izvršbo.

Naslov
Izvršitelj Franko Slavec
Vojkovo nabrežje 25
6000 Koper

Javne dražbe
I. drazba (16.9.2014 8:30) Opomba: PREKLICANA 12.9.2014
I. drazba (16.9.2014 9:30) Opomba: PREKLICANA 16.9.2014 08:00
II. javna drazba (16.9.2014 15:00) Opomba: kupci, ki kupujejo predmete v kompletu imajo prednost
1. javna dražba (17.9.2014 16:00) Opomba: PREKLICANO 11:11 URI
I. drazba (22.9.2014 13:00)
II. drazba (23.9.2014 15:00)
I. dražba (25.9.2014 8:30)
I. drazba (25.9.2014 13:00) Opomba: PREKLICANA 22.9.2014
II. drazba (26.9.2014 14:30)
I. dražba (29.9.2014 9:00)
I. dražba (29.9.2014 10:30)
I. dražba (29.9.2014 13:00)
I. dražba (29.9.2014 13:45)
I. dražba (29.9.2014 14:15)
I. dražba (29.9.2014 14:45)